คณะกรรมการบริหาร

รายชื่อผู้บริหาร กรรมการบริหาร กรรมการประจำสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

ผู้บริหารสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
1 นางสาวอรุณี คู่วิมล ผู้อำนวยการ
2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ลาวัลย์ ฟุ้งขจร กรรมการที่ปรึกษา
3 ผศ. ดร.สุเนตร ทวีถาวรสวัสดิ์ รองผู้อำนวยการ
4 อาจารย์ ดร.สุรินทร์ ผลงาม รองผู้อำนวยการ
5 อาจารย์ ดร.อัครเดช เกตุฉ่ำ รองผู้อำนวยการ
6 อาจารย์จันทรัศมิ์ สิริวุฒินันท์ รองผู้อำนวยการ
คณะกรรมการประจำสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
1 นางสาวอรุณี คู่วิมล ประธานกรรมการ
2 ผศ. ดร.สุเนตร ทวีถาวรสวัสดิ์ รองประธานกรรมการ
3 ศาสตราจารย์ ดร.วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
4 รองศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ทีฆทรัพย์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
5 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทองเอม สุ่นสวัสดิ์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
6 อาจารย์สุวรรณา สัจจวีรวรรณ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
7 รองศาสตราจารย์ ดร.วิโฬฏฐ์ วัฒนานิมิตกูล กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
8 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ลาวัลย์ ฟุ้งขจร กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
9 อาจารย์ ดร.ปวิช ผลงาม กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
10 อาจารย์ ดร.สุรินทร์ ผลงาม กรรมการ
11 อาจารย์ ดร.อัครเดช เกตุฉ่ำ กรรมการ
12 อาจารย์จันทรัศมิ์ สิริวุฒินันท์ กรรมการและเลขานุการ