ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ

📕  ปรัชญา

“บริหารตามหลักธรรมาภิบาล จิตบริการ สร้างสรรค์ด้วยเทคโนโลยี”


💡 วิสัยทัศน์

“มุ่งมั่นสู่องค์กรที่บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล พัฒนาจิตบริการ เป็นแหล่งบริการข้อมูลสารสนเทศทางวิชาการ”


🔖 พันธกิจ

1. พัฒนาการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพและสร้างระบบธรรมาภิบาล
2. ส่งเสริม ประสานงาน และให้บริการทางวิชาการ
3. เป็นศูนย์กลางข้อมูลสารสนเทศสำหรับการรับสมัครนักศึกษาใหม่
4. บริหารจัดการสารสนเทศทางวิชาการ
5. พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้และทักษะในการปฏิบัติงาน มีจิตสำนึกด้านการบริการที่มีคุณภาพ


🗿 เอกลักษณ์หรือวัฒนธรรมของสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

วัฒนธรรมการทำงานของสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน คือการพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง โดยมีกรอบการพัฒนา ได้แก่

1. การขยายการบริการวิชาการ

2. การลดขั้นตอนการทำงาน

3. การเพิ่มระดับความพึงพอใจ

4. เป็นแหล่งความรู้อ้างอิงทางวิชาการด้านทะเบียน


ค่านิยม

“พัฒนาองค์กรเพื่อเพิ่มคุณภาพการบริหารและการให้บริการ”