รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา

ผู้สำเร็จการศึกษา เทอม 2/61, 3/61, 1/62

รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา (รอบเทอม 2/61, 3/61, 1/62)

ภาคการศึกษา รอบที่ วันที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติ วันขึ้นทะเบียนบัณฑิตและรับเอกสารสำคัญ หมายเหตุ
2/2561 รอบที่ 1 7 มีนาคม 2562 21 มีนาคม 2562 ตรวจสอบรายชื่อ
2/2561 รอบที่ 2 4 เมษายน 2562 18 เมษายน 2562 ตรวจสอบรายชื่อ
2/2561 รอบที่ 3 2 พฤษภาคม 2562 16 พฤษภาคม 2562 ตรวจสอบรายชื่อ
2/2561 รอบที่ 4 6 มิถุนายน 2562 20 มิถุนายน 2562 ตรวจสอบรายชื่อ
2/2561 รอบที่ 5 4 กรกฎาคม 2562 18 กรกฎาคม 2562 ตรวจสอบรายชื่อ
2/2561 รอบที่ 6 8 สิงหาคม 2562 22 สิงหาคม 2562 ตรวจสอบรายชื่อ
2/2561 รอบที่ 7 กันยายน 2562 กันยายน 2562
3/2561 รอบที่ 1 ตุลาคม 2562 ตุลาคม 2562
3/2561 รอบที่ 2 พฤศจิกายน 2562 พฤศจิกายน 2562
3/2561 รอบที่ 3 ธันวาคม 2562 ธันวาคม 2562
3/2561 รอบที่ 4 มกราคม 2562 มกราคม 2562
ผู้สำเร็จการศึกษา เทอม 2/60, 3/60, 1/61 (รับปริญญารอบที่จะถึงนี้)

รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา (รอบเทอม 2/60, 3/60, 1/61)

ภาคการศึกษา รอบที่ วันที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติ วันขึ้นทะเบียนบัณฑิตและรับเอกสารสำคัญ หมายเหตุ
2/2560 รอบที่ 1 28 กุมภาพันธ์ 2561 15 มีนาคม 2561 ตรวจสอบรายชื่อ
2/2560 รอบที่ 2 5 เมษายน 2561 26 เมษายน 2561 ตรวจสอบรายชื่อ
2/2560 รอบที่ 3 3 พฤษภาคม 2561 17 พฤษภาคม 2561 ตรวจสอบรายชื่อ
2/2560 รอบที่ 4 7 มิถุนายน 2561 21 มิถุนายน 2561 ตรวจสอบรายชื่อ
2/2560 รอบที่ 5 10 กรกฎาคม 2561 24 กรกฎาคม 2561 ตรวจสอบรายชื่อ
2/2560 รอบที่ 6 2 สิงหาคม 2561 16 สิงหาคม 2561 ตรวจสอบรายชื่อ
2/2560 รอบที่ 7 4 กันยายน 2561 18 กันยายน 2561 ตรวจสอบรายชื่อ
3/2560 รอบที่ 1 4 กันยายน 2561 18 กันยายน 2561 ตรวจสอบรายชื่อ
3/2560 รอบที่ 2 4 ตุลาคม 2561 18 ตุลาคม 2561 ตรวจสอบรายชื่อ
3/2560 รอบที่ 3 8 พฤศจิกายน 2561 22 พฤศจิกายน 2561 ตรวจสอบรายชื่อ
3/2560 รอบที่ 4 6 ธันวาคม 2561 20 ธันวาคม 2561 ตรวจสอบรายชื่อ
3/2560 รอบที่ 5 10 มกราคม 2562 24 มกราคม 2562 ตรวจสอบรายชื่อ
1/2561 รอบที่ 2 10 มกราคม 2562 24 มกราคม 2562 ตรวจสอบรายชื่อ
1/2561 รอบที่ 3 7 กุมภาพันธ์ 2562 21 กุมภาพันธ์ 2562 ตรวจสอบรายชื่อ
1/2561 รอบที่ 4 7 มีนาคม 2562 21 มีนาคม 2562 ตรวจสอบรายชื่อ
1/2561 รอบที่ 5 4 เมษายน 2562 18 เมษายน 2562 ตรวจสอบรายชื่อ
1/2561 รอบที่ 6 2 พฤษภาคม 2562 16 พฤษภาคม 2562 ตรวจสอบรายชื่อ
1/2561 รอบที่ 7 6 มิถุนายน 2562 20 มิถุนายน 2562 ตรวจสอบรายชื่อ
1/2561 รอบที่ 8 4 กรกฎาคม 2562 18 กรกฎาคม 2562 ตรวจสอบรายชื่อ
รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาที่เลื่อนรับจากรอบก่อนหน้า
ปิดยอดรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาที่จะเข้ารับปริญญารอบที่จะถึงนี้
ผู้สำเร็จการศึกษา เทอม 2/59, 3/59, 1/60 (รับปริญญาวันที่ 19 มิถุนายน 2562)

รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา (รอบเทอม 2/59, 3/59, 1/60)

ภาคการศึกษา รอบที่ วันที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติ วันขึ้นทะเบียนบัณฑิตและรับเอกสารสำคัญ หมายเหตุ
2/2559 รอบที่ 1 02 มีนาคม 2560 16 มีนาคม 2560 ตรวจสอบรายชื่อ
2/2559 รอบที่ 2 11 เมษายน 2560 28 เมษายน 2560 ตรวจสอบรายชื่อ
2/2559 รอบที่ 3 9 พฤษภาคม 2560 29 พฤษภาคม 2560 ตรวจสอบรายชื่อ
2/2559 รอบที่ 4 1 มิถุนายน 2560 15 มิถุนายน 2560 ตรวจสอบรายชื่อ
2/2559 รอบที่ 5 6 กรกฏาคม 2560 20 กรกฎาคม 2560 ตรวจสอบรายชื่อ
2/2559 รอบที่ 6 3 สิงหาคม 2560 17 สิงหาคม 2560 ตรวจสอบรายชื่อ
3/2559 รอบที่ 1 3 สิงหาคม 2560 17 สิงหาคม 2560 ตรวจสอบรายชื่อ
3/2559 รอบที่ 2 7 กันยายน 2560 21 กันยายน 2560 ตรวจสอบรายชื่อ
2/2559 รอบที่ 7 5 ตุลาคม 2560 19 ตุลาคม 2560 ตรวจสอบรายชื่อ
3/2559 รอบที่ 3 5 ตุลาคม 2560 19 ตุลาคม 2560 ตรวจสอบรายชื่อ
3/2559 รอบที่ 4 2 พฤศจิกายน 2560 16 พฤศจิกายน 2560 ตรวจสอบรายชื่อ
3/2559 รอบที่ 5 7 ธันวาคม 2560 21 ธันวาคม 2560 ตรวจสอบรายชื่อ
3/2559 รอบที่ 6 4 มกราคม 2561 18 มกราคม 2561 ตรวจสอบรายชื่อ
3/2559 รอบที่ 7 1 กุมภาพันธ์ 2561 15 กุมภาพันธ์ 2561 ตรวจสอบรายชื่อ
1/2560 รอบที่ 1 1 กุมภาพันธ์ 2561 15 กุมภาพันธ์ 2561 ตรวจสอบรายชื่อ
1/2560 รอบที่ 2 28 กุมภาพันธ์ 2561 15 มีนาคม 2561 ตรวจสอบรายชื่อ
1/2560 รอบที่ 3 5 เมษายน 2561 26 เมษายน 2561 ตรวจสอบรายชื่อ
1/2560 รอบที่ 4 3 พฤษภาคม 2561 17 พฤษภาคม 2561 ตรวจสอบรายชื่อ
รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาที่เลื่อนรับจากปีก่อน ตรวจสอบรายชื่อ