รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา

ผู้สำเร็จการศึกษา เทอม 2/62, 3/62, 1/63

รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา (รอบเทอม 2/62, 3/62, 1/63)

ภาคการศึกษา รอบที่ วันที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติ วันขึ้นทะเบียนบัณฑิตและรับเอกสารสำคัญ
2/2562 รอบที่ 1 5 มีนาคม 2563
ตรวจสอบรายชื่อ
19 มีนาคม 2563
2/2562 รอบที่ 2 16 เมษายน 2563
ตรวจสอบรายชื่อ
30 เมษายน 2563
2/2562 รอบที่ 3 14 พฤษภาคม 2563
ตรวจสอบรายชื่อ
28 พฤษภาคม 2563
2/2562 รอบที่ 4 4 มิถุนายน 2563
ตรวจสอบรายชื่อ
18 มิถุนายน 2563
2/2562 รอบที่ 5 2 กรกฎาคม 2563
ตรวจสอบรายชื่อ
16 กรกฎาคม 2563
2/2562 รอบที่ 6 6 สิงหาคม 2563
ตรวจสอบรายชื่อ
20 สิงหาคม 2563
2/2562 รอบที่ 7 3 กันยายน 2563
ตรวจสอบรายชื่อ
17 กันยายน 2563
2/2562 รอบที่ 8 ตุลาคม 2563
3/2562 รอบที่ 1 ตุลาคม 2563
3/2562 รอบที่ 2 พฤศจิกายน 2563
3/2562 รอบที่ 3 ธันวาคม 2563
ผู้สำเร็จการศึกษา เทอม 2/61, 3/61, 1/62 (ปิดรอบรายชื่อ รับปริญญารอบถัดจากรอบปัจจุบัน)

รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา (รอบเทอม 2/61, 3/61, 1/62)

ภาคการศึกษา รอบที่ วันที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติ วันขึ้นทะเบียนบัณฑิตและรับเอกสารสำคัญ
2/2561 รอบที่ 1 7 มีนาคม 2562
ตรวจสอบรายชื่อ
21 มีนาคม 2562
2/2561 รอบที่ 2 4 เมษายน 2562
ตรวจสอบรายชื่อ
18 เมษายน 2562
2/2561 รอบที่ 3 2 พฤษภาคม 2562
ตรวจสอบรายชื่อ
16 พฤษภาคม 2562
2/2561 รอบที่ 4 6 มิถุนายน 2562
ตรวจสอบรายชื่อ
20 มิถุนายน 2562
2/2561 รอบที่ 5 4 กรกฎาคม 2562
ตรวจสอบรายชื่อ
18 กรกฎาคม 2562
2/2561 รอบที่ 6 8 สิงหาคม 2562
ตรวจสอบรายชื่อ
22 สิงหาคม 2562
2/2561 รอบที่ 7 5 กันยายน 2562
ตรวจสอบรายชื่อ
19 กันยายน 2562
2/2561 รอบที่ 8 3 ตุลาคม 2562
ตรวจสอบรายชื่อ
17 ตุลาคม 2562
3/2561 รอบที่ 1 3 ตุลาคม 2562
ตรวจสอบรายชื่อ
17 ตุลาคม 2562
3/2561 รอบที่ 2 14 พฤศจิกายน 2562
ตรวจสอบรายชื่อ
28 พฤศจิกายน 2562
3/2561 รอบที่ 3 4 ธันวาคม 2562
ตรวจสอบรายชื่อ
18 ธันวาคม 2562
3/2561 รอบที่ 4 9 มกราคม 2563
ตรวจสอบรายชื่อ
23 มกราคม 2563
3/2561 รอบที่ 5 6 กุมภาพันธ์ 2563
ตรวจสอบรายชื่อ
20 กุมภาพันธ์ 2563
1/2562 รอบที่ 1 6 กุมภาพันธ์ 2563
ตรวจสอบรายชื่อ
20 กุมภาพันธ์ 2563
1/2562 รอบที่ 2 5 มีนาคม 2563
ตรวจสอบรายชื่อ
19 มีนาคม 2563
1/2562 รอบที่ 3 16 เมษายน 2563
ตรวจสอบรายชื่อ
30 เมษายน 2563
1/2562 รอบที่ 4 14 พฤษภาคม 2563
ตรวจสอบรายชื่อ
28 พฤษภาคม 2563
1/2562 รอบที่ 5 4 มิถุนายน 2563
ตรวจสอบรายชื่อ
18 มิถุนายน 2563
1/2562 รอบที่ 6 2 กรกฏาคม 2563
ตรวจสอบรายชื่อ
16 กรกฏาคม 2563
รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาที่เลื่อนรับจากรอบก่อนหน้า
ปิดยอดรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาที่จะเข้ารับปริญญาของรอบเทอม 2/61, 3/61, 1/62
ผู้สำเร็จการศึกษา เทอม 2/60, 3/60, 1/61 (รับปริญญารอบที่จะถึงนี้)

รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา (รอบเทอม 2/60, 3/60, 1/61)

ภาคการศึกษา รอบที่ วันที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติ วันขึ้นทะเบียนบัณฑิตและรับเอกสารสำคัญ
2/2560 รอบที่ 1 28 กุมภาพันธ์ 2561
ตรวจสอบรายชื่อ
15 มีนาคม 2561
2/2560 รอบที่ 2 5 เมษายน 2561
ตรวจสอบรายชื่อ
26 เมษายน 2561
2/2560 รอบที่ 3 3 พฤษภาคม 2561
ตรวจสอบรายชื่อ
17 พฤษภาคม 2561
2/2560 รอบที่ 4 7 มิถุนายน 2561
ตรวจสอบรายชื่อ
21 มิถุนายน 2561
2/2560 รอบที่ 5 10 กรกฎาคม 2561
ตรวจสอบรายชื่อ
24 กรกฎาคม 2561
2/2560 รอบที่ 6 2 สิงหาคม 2561
ตรวจสอบรายชื่อ
16 สิงหาคม 2561
2/2560 รอบที่ 7 4 กันยายน 2561
ตรวจสอบรายชื่อ
18 กันยายน 2561
3/2560 รอบที่ 1 4 กันยายน 2561
ตรวจสอบรายชื่อ
18 กันยายน 2561
3/2560 รอบที่ 2 4 ตุลาคม 2561
ตรวจสอบรายชื่อ
18 ตุลาคม 2561
3/2560 รอบที่ 3 8 พฤศจิกายน 2561
ตรวจสอบรายชื่อ
22 พฤศจิกายน 2561
3/2560 รอบที่ 4 6 ธันวาคม 2561
ตรวจสอบรายชื่อ
20 ธันวาคม 2561
3/2560 รอบที่ 5 10 มกราคม 2562
ตรวจสอบรายชื่อ
24 มกราคม 2562
1/2561 รอบที่ 2 10 มกราคม 2562
ตรวจสอบรายชื่อ
24 มกราคม 2562
1/2561 รอบที่ 3 7 กุมภาพันธ์ 2562
ตรวจสอบรายชื่อ
21 กุมภาพันธ์ 2562
1/2561 รอบที่ 4 7 มีนาคม 2562
ตรวจสอบรายชื่อ
21 มีนาคม 2562
1/2561 รอบที่ 5 4 เมษายน 2562
ตรวจสอบรายชื่อ
18 เมษายน 2562
1/2561 รอบที่ 6 2 พฤษภาคม 2562
ตรวจสอบรายชื่อ
16 พฤษภาคม 2562
1/2561 รอบที่ 7 6 มิถุนายน 2562
ตรวจสอบรายชื่อ
20 มิถุนายน 2562
1/2561 รอบที่ 8 4 กรกฎาคม 2562
ตรวจสอบรายชื่อ
18 กรกฎาคม 2562
รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาที่เลื่อนรับจากรอบก่อนหน้า
ปิดยอดรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาที่จะเข้ารับปริญญารอบที่จะถึงนี้
(นี่คือรอบล่าสุดที่จะรับ)
ผู้สำเร็จการศึกษา เทอม 2/59, 3/59, 1/60 (รับปริญญาวันที่ 19 มิถุนายน 2562)

รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา (รอบเทอม 2/59, 3/59, 1/60)

ภาคการศึกษา รอบที่ วันที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติ วันขึ้นทะเบียนบัณฑิตและรับเอกสารสำคัญ
2/2559 รอบที่ 1 02 มีนาคม 2560
ตรวจสอบรายชื่อ
16 มีนาคม 2560
2/2559 รอบที่ 2 11 เมษายน 2560
ตรวจสอบรายชื่อ
28 เมษายน 2560
2/2559 รอบที่ 3 9 พฤษภาคม 2560
ตรวจสอบรายชื่อ
29 พฤษภาคม 2560
2/2559 รอบที่ 4 1 มิถุนายน 2560
ตรวจสอบรายชื่อ
15 มิถุนายน 2560
2/2559 รอบที่ 5 6 กรกฏาคม 2560
ตรวจสอบรายชื่อ
20 กรกฎาคม 2560
2/2559 รอบที่ 6 3 สิงหาคม 2560
ตรวจสอบรายชื่อ
17 สิงหาคม 2560
3/2559 รอบที่ 1 3 สิงหาคม 2560
ตรวจสอบรายชื่อ
17 สิงหาคม 2560
3/2559 รอบที่ 2 7 กันยายน 2560
ตรวจสอบรายชื่อ
21 กันยายน 2560
2/2559 รอบที่ 7 5 ตุลาคม 2560
ตรวจสอบรายชื่อ
19 ตุลาคม 2560
3/2559 รอบที่ 3 5 ตุลาคม 2560
ตรวจสอบรายชื่อ
19 ตุลาคม 2560
3/2559 รอบที่ 4 2 พฤศจิกายน 2560
ตรวจสอบรายชื่อ
16 พฤศจิกายน 2560
3/2559 รอบที่ 5 7 ธันวาคม 2560
ตรวจสอบรายชื่อ
21 ธันวาคม 2560
3/2559 รอบที่ 6 4 มกราคม 2561
ตรวจสอบรายชื่อ
18 มกราคม 2561
3/2559 รอบที่ 7 1 กุมภาพันธ์ 2561
ตรวจสอบรายชื่อ
15 กุมภาพันธ์ 2561
1/2560 รอบที่ 1 1 กุมภาพันธ์ 2561
ตรวจสอบรายชื่อ
15 กุมภาพันธ์ 2561
1/2560 รอบที่ 2 28 กุมภาพันธ์ 2561
ตรวจสอบรายชื่อ
15 มีนาคม 2561
1/2560 รอบที่ 3 5 เมษายน 2561
ตรวจสอบรายชื่อ
26 เมษายน 2561
1/2560 รอบที่ 4 3 พฤษภาคม 2561
ตรวจสอบรายชื่อ
17 พฤษภาคม 2561
รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาที่เลื่อนรับจากปีก่อน
ตรวจสอบรายชื่อ