การประชุมคณะกรรมการประสานงานรายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ได้จัดการประชุมคณะกรรมการประสานงานรายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจสำหรับเตรียมความพร้อมการจัดการเรียนการสอน ประจำปีการศึกษา 2561 โดย ผศ.ดร.ลินดา เกณฑ์มา อธิการบดี เป็นประธานการประชุม ได้มอบนโยบายและแนวปฏิบัติในการจัดการเรียนการสอนรายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป แก่คณะกรรมการประสานงานรายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2562 ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 15 อาคาร 7

(ข่าว/ภาพ: วรรณภา)