Tea Break ทบ.17 ไม่ยื่น ไม่จบ นะจ๊ะ

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ได้จัดโครงการเพิ่มประสิทธิภาพงานด้านการบริการและข้อมูล เรื่อง ทบ.17 ไม่ยื่น ไม่จบ นะจ๊ะ ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 3 4 และผู้ที่สนใจ เพื่อให้นักศึกษาเกิดความเข้าใจในขั้นตอนการเตรียมตัวก่อนสำเร็จการศึกษา การยื่นคำร้องแจ้งขอเรียนเป็นภาคเรียนสุดท้าย(ทบ.17) และการขอใบรับรองต่าง ๆ โดยบุคลากรจากสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เป็นวิทยากร ณ อาคาร 10 ชั้น 8 ห้อง 1081 เมื่อวันพุธที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2562
(ภาพ/ข่าว: วรรณภา)