แนะนำการใช้ระบบบริการการศึกษาแก่นักศึกษาจีน

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการแนะนำการใช้งานระบบสารสนเทศทางทะเบียน (ระบบ MIS) ให้กับนักศึกษาจีนที่มาศึกษาในหลักสูตรการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ) คณะวิทยาการจัดการ และนักศึกษาจีนจากหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จำนวนรวมทั้งสิ้น 70 คน เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2562 ณ ห้องเรียน อาคาร 7 ชั้น 9 เพื่อให้สามารถเข้าใช้งานระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น ตรวจสอบตารางเรียน ตรวจสอบผลการเรียน เป็นต้น ซึ่งนักศึกษาจีนทุกคนให้ความสนใจ ซักถามและทดลองใช้งานผ่านโทรศัพท์มือถือ นอกจากนี้ยังมีเจ้าหน้าที่จากสำนักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียนมาแนะนำแนวปฏิบัติในการเดินทางเข้า-ออกประเทศระหว่างศึกษาอยู่ในประเทศไทยอีกด้วย
(ข่าว: อ.จันทรัศมิ์ ภาพ: อ.จันทรัศมิ์ / ปรัชญา)