งดให้บริการ

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

งดให้บริการในวันที่ 14 พฤษภาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 12.00 – 16.30 น.

เนื่องจากมหาวิทยาลัยมีประชุมใหญ่

ขออภัยในความไม่สะดวก