งดให้บริการ

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

งดให้บริการในวันพุธที่ 22 พฤษภาคม 2562

ตั้งแต่เวลา 12.00 – 16.30 น. 

เนื่องจากสำนักมีการจัดโครงการอบรม

และเปิดให้บริการตามปกติในเวลา 17.00 น. – 19.00 น.

ขออภัยในความไม่สะดวก