โครงการร่วมป้องกันและปราบปรามการทุจริต

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ได้จัดโครงการเสริมสร้างจิตสำนึกการร่วมป้องกันและปราบปรามการทุจริตสำหรับผู้ปฏิบัติงานสนับสนุนด้านวิชาการ ให้กับบุคลากรของสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน และบุคลากรหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยดร.สุภัทร บุญส่ง ผู้อำนวยการสำนักนิติกร กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เป็นวิทยากรในการบรรยาย ได้ให้ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติ ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 และการมีส่วนร่วมป้องกันและปราบปรามการทุจริต พร้อมทั้งยกตัวอย่างกรณีศึกษาที่จะเป็นประโยชน์ในการทำงานต่อไป และได้มีการตอบข้อซักถามต่าง ๆ ณ ห้องประชุม อาคาร 100 ปี ศรีสุริยวงศ์ ชั้น 13 เมื่อวันพุธที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 (ภาพ/ข่าว: วรรณภา)