ประชุมคณะกรรมการประสานงานรายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ได้จัดการประชุมคณะกรรมการประสานงานรายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป (ประธานหมวดวิชาศึกษาทั่วไป) เพื่อหารือเกี่ยวกับแนวทางการจัดการเรียนการสอน ประจำปีการศึกษา 2562 โดย ผศ.ดร.ชลลดา พงศ์พัฒนโยธิน เป็นประธานการประชุม มี 5 ประเด็น ดังนี้ 1. การจัดรายวิชาศึกษาทั่วไป (วิชาบังคับ) ปีการศึกษา 2562 2. การจัดรายวิชาศึกษาทั่วไปสำหรับหลักสูตร ค.บ. 4 ปี 3. การจัดรายวิชาศึกษาทั่วไปกลุ่มเลือก ปีการศึกษา 2562 (สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 2 ที่เข้าศึกษาปีการศึกษา 2561) 4. การจัดรายวิชาศึกษาทั่วไปสำหรับนักศึกษาภาศ กศ.พ. และ 5. การจัดการเรียนการสอนวิชาศึกษาทั่วไปในศตวรรษที่ 21 เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 15 อาคาร 7 (ข่าว/ภาพ: วรรณภา)