โครงการ TOWS Matrix

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนร่วมกับสำนักคอมพิวเตอร์ ได้จัดโครงการการวางแผนกลยุทธ์เพื่อสนับสนุนเกณฑ์การประกันคุณภาพ เรื่อง “การวางแผนกลยุทธ์โดยใช้หลักการ TOWS Matrix” โดยได้รับเกียรติจาก ท่านรองอธิการบดี ผศ.ดร.ชลลดา พงศ์พัฒนโยธิน เป็นประธานเปิดโครงการ และวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ รศ.ดร.ปรัชญนันท์ นิลสุข ได้ให้ความรู้ความเข้าใจถึงแนวทางการวางแผนกลยุทธ์โดยใช้หลักการ TOWS Matrix และฝึกปฏิบัติการจัดทำแผนกลยุทธ์ของสำนัก แก่คณะผู้บริหารและบุคลากรของสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนและสำนักคอมพิวเตอร์ เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการวางแผนกลยุทธ์ในอนาคต เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 ณ ห้องราชาวดี อาคาร 8 (สำนักวิทยบริการ) ชั้น 6 (ข่าว: วรรณภา ภาพ: อ.จันทรัศมิ์,วรรณภา)