Tea Break ความสำเร็จอยู่ไม่ไกล ถ้าใส่ใจ ทบ.17

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จัดโครงการเพิ่มประสิทธิภาพงานด้านการบริการและข้อมูล เรื่อง ความสำเร็จอยู่ไม่ไกล ถ้าใส่ใจ ทบ.17 ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 3 4 และผู้ที่สนใจ เพื่อให้นักศึกษาเกิดความเข้าใจในขั้นตอนการเตรียมตัวก่อนสำเร็จการศึกษา การยื่นคำร้องแจ้งขอเรียนเป็นภาคเรียนสุดท้าย(ทบ.17) และการขอใบรับรองต่าง ๆ โดยบุคลากรจากสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เป็นวิทยากร ณ อาคาร 10 ชั้น 8 ห้อง 1081 เมื่อวันพุธที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2562 (ภาพ/ข่าว: วรรณภา)