ประชุมเตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียน 2562

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จัดโครงการเสวนาวิชาการเตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียนประจำปีการศึกษา 2562 มีประเด็นที่สำคัญ ดังนี้ 1.แนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับข้อบังคับมหาวิทยาลัยว่าด้วยการศึกษา ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2560 โดย น.ส.อรุณี คู่วิมล ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 2.ระบบสารสนเทศสำหรับอาจารย์ โดย อ.ดร.สุรินทร์ ผลงาม 3.การสื่อสารออนไลน์กับนักศึกษาในรูปแบบต่าง ๆ โดย อ.จันทรัศมิ์ สิริวุฒินันท์ 4.การขอเอกสารสำคัญสำหรับนักศึกษา โดย ผศ.ดร.อัครเดช เกตุฉ่ำ และ 5.เส้นทางของหลักสูตร โดย ผศ.ดร.สุเนตร ทวีถาวรสวัสดิ์ ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ อาคาร 7 ชั้น 15 เมื่อวันอังคารที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2562 (ข่าว/ภาพ: วรรณภา)