ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการสำหรับอาจารย์

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จัดกิจกรรม

โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เตรียมความพร้อมการเป็นผู้สอนแบบมืออาชีพ

ในวันพุธที่ 11 กันยายน 2562
เวลา 13.00 – 15.30 น.
ณ ห้องประชุมราชาวดี อาคาร 8 ชั้น 6 (สำนักวิทยบริการและสารสนเทศ)

หัวข้อการบรรยาย

  • กฎระเบียบ ข้อบังคับ
  • การใช้ MIS สำหรับอาจารย์ผู้สอน
  • การสื่อสารออนไลน์ในรูปแบบต่างๆ
  • เอกสารสำคัญและการขอเอกสาร

>>>>>ลงทะเบียนเข้าร่วมงานคลิกที่นี่<<<<<

กำหนดการโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
วันพุธที่ 11 กันยายน 2562
เวลา กิจกรรม
13.00 – 13.30 น. ลงทะเบียน
13.30 – 13.40 น. พิธีเปิด
13.40 – 14.30 น. กฎระเบียบ ข้อบังคับ โดย นางสาวอรุณี  คู่วิมล ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการวิชาการและงานทะเบียน
เส้นทางหลักสูตร โดย ผศ.ดร.สุเนตร ทวีถาวรสวัสดิ์ รองผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
14.30 – 14.40 น. พักรับประทานอาหารว่าง
14.40 – 15.30 น. การใช้ MIS สำหรับอาจารย์ผู้สอน และ การสื่อสารออนไลน์ในรูปแบบต่างๆ โดย อาจารย์ ดร.สุรินทร์ ผลงาม รองผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
เอกสารสำคัญและการขอเอกสาร โดย ผศ.ดร.อัครเดช  เกตุฉ่ำ รองผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน