ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2561

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสำนัก ประจำปีการศึกษา 2561 โดย คณะกรรมการ รศ.ดร.สุวัฒน์ ฉิมะสังคนันท์ ประธานกรรมการ(ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก) ผศ.ดร.ชุมพล รอดแจ่ม กรรมการ(ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก) และ อ.ธีราพร ปฏิเวธวิทูร กรรมการและเลขานุการ ได้ผลคะแนนการประเมิน 5.00 อยู่ในระดับดีมาก พร้อมคำแนะนำที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของสำนักอีกมากมายที่จะได้นำไปใช้ในการพัฒนาการทำงานให้ดียิ่งขึ้นต่อไป วันพฤหัสบดีที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2562 ข่าว/ภาพ:วรรณภา