การประชุมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินงานรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จัดการประชุมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินงานรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563 ระดับสาขาวิชา ครั้งที่ 1/2563 โดย ผศ.ดร.ชลลดา พงศ์พัฒนโยธิน รองอธิการบดีเป็นประธานในการประชุม น.ส.อรุณี คู่วิมล ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ได้ชี้แจงแนวปฏิบัติในการดำเนินงานคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อและตอบข้อซักถามในประเด็นต่าง ๆ ณ ห้องประชุมชั้น 13 อาคาร 100 ปี ศรีสุริยวงศ์ (อาคาร 6) เมื่อวันศุกร์ที่ 25 ตุลาคม 2562
(ข่าว/ภาพ : วรรณภา)