First Time ครั้งแรกกับการลงทะเบียนเรียน

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จัดโครงการเพิ่มประสิทธิภาพงานด้านบริการและข้อมูลต่าง ๆ ในกิจกรรม “First Time ครั้งแรกกับการลงทะเบียนเรียน” เพื่อให้นักศึกษาชั้นปีที่ 1 และผู้ที่สนใจ ได้เข้าใจการใช้ระบบบริการการศึกษา(MIS) ในการลงทะเบียนเรียน และข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการเรียนต่าง ๆ เช่น ตารางเรียน ผลการเรียน การยื่นคำร้อง ฯลฯ โดยบุคลากรจากสำนักส่งเสริมวิชาการฯ ณ อาคาร 10 ชั้น 8 เมื่อวันพุธที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 ภาพ/ข่าว: วรรณภา