ตรวจสอบรายชื่อบัณฑิต

รายชื่อบัณฑิตที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรประจำปี พ.ศ. 2563

บัณฑิตที่มีรายชื่อตามประกาศ ให้ดำเนินการดังนี้

  • ตรวจสอบตัวสะกด ชื่อ-นามสกุล ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ ให้ถูกต้อง
  • กรณีบัณฑิตที่มี ชื่อ-นามสกุล ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ที่อาจจะสะกดผิด ให้ดำเนินการ ดังนี้
  • ติดต่อที่สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน อาคาร 5 ชั้น 1 ฝ่ายบริการส่วนหน้า พร้อมนำหลักฐานมาแสดงดังนี้

1) สำเนาบัตรประชาชน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง (ตัวอย่างการรับรองสำเนาด้านล่าง)

2) ใบทรานสคริป (ใบรายงานผลการศึกษา) ฉบับจริง

3) ใบรับรองคุณวุฒิ ฉบับจริง

4) ใบคำร้อง ทบ.1 (ขอรับได้ที่งานทะเบียน หรือ Download ได้ ที่ http://aar.bsru.ac.th/forms/)

 

วิธีการค้นหารายชื่อบัณฑิต

กรณีใช้คอมพิวเตอร์

  • ให้กด Ctrl + F เปิดกล่องค้นหา แล้วใส่รหัสนักศึกษา จากนั้นกด Enter

 

กรณีใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่

  • ให้เปิดกับ Application ที่สามารถอ่าน PDF ได้ เพื่อทำการค้นหา
  • หากในโทรศัพท์ไม่มี App แต่มี Google Drive สามารถใช้งานได้

 

สำหรับบัณฑิตที่ทำเรื่องเลื่อนรับปริญญาจากปีก่อน หากตรวจสอบไม่พบรายชื่อ ให้ติดต่อ     ฝ่ายไอที สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โทร. 02-473-7000 ต่อ 1717 ในวันและเวลาราชการ

 

*** สำหรับกำหนดการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรนั้น จะแจ้งให้ทราบในภายหลัง ***

Download File

list_grad63_all