ประกาศแนวปฏิบัติการจัดการเรียนการสอนภาคเรียนฤดูร้อน/2562

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

เรื่อง แนวทางการจัดการเรียนการสอน ประจำภาคเรียนฤดูร้อน/2562 สำหรับนักศึกษาภาค กศ.พ. อันเนื่องมาจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ขยายระยะเวลาการใช้บังคับประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่

ตั้งแต่วันที่ 1 – 30 มิถุนายน พ.ศ. 2563

25630529_COVID19