ประชุมคณะกรรมการประสานงานรายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ประจำปีการศึกษา 2563

วันจันทร์ที่ 13 กรกฎาคม 2563 ฝ่ายวิชาการ ร่วมกับสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน นำโดย ผศ.ดร.เผด็จ ก๋าคำ รองอธิการบดี ฝ่ายวิชาการ จัดการประชุมคณะกรรมการประสานงานรายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ประจำปีการศึกษา 2563 มีประเด็นที่สำคัญดังนี้ แนวทางการจัดการเรียนการสอนของรายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป (วิชาศึกษาทั่วไปบังคับ) ภาคเรียนที่ 1/2563 ที่สอดคล้องกับมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดไวรัสโควิด-19 รวมทั้งการมีระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) และการจัดสรรงบประมาณการจัดการเรียนการสอนของรายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป (กองนโยบายและแผน) ทั้งนี้มี ผู้บริหาร และคณาจารย์เข้าร่วม ณ ห้องประชุมศรีสุริยวงศ์ อาคาร 100 ปี ศรีสุริยวงศ์ อาคาร 6 ชั้น 15