ขยายเวลาอัปโหลดรูปถ่ายและเอกสารรายงานตัว

ขยายเวลาอัปโหลดรูปถ่ายและเอกสารรายงานตัว สำหรับนักศึกษารหัส 63 (ทั้งภาคปกติ และภาคกศ.พ.)

วันที่ 20-24 กรกฎาคม 2563
ที่เว็บไซต์ https://bsrudocument.tk

รูปถ่ายมีความสำคัญมากเนื่องจากต้องนำไปจัดทำบัตรนักศึกษาร่วมกับ ธนาคารกรุงไทย

หากเลยกำหนดดังกล่าว นักศึกษาจะต้องไปติดต่อดำเนินการทำบัตรนักศึกษาด้วยตนเอง