นักศึกษาใหม่รหัส 63 ที่มีรายชื่อตามประกาศ

📌 นักศึกษารหัส 63 ที่มีรายชื่อตามประกาศ ให้ดำเนินการตามหัวข้อดังต่อไปนี้

.
นักศึกษารหัส 63 ที่มีรายชื่อตามประกาศ ให้ดำเนินการตามหัวข้อดังต่อไปนี้
.
1. เข้าระบบรับเอกสารสำคัญสำหรับนักศึกษา​ใหม่
ผ่านเว็บไซต์ https://bsrudocument.tk
.
2.1 รายชื่อนักศึกษาที่ต้องส่งรูปถ่ายใหม่ (รายชื่อชุดเดิมจากโพสที่แล้ว) 📘
.
2.2 รายชื่อนักศึกษาที่ต้องเข้าระบบเพื่อทำการตรวจสอบรูปถ่ายและกรอกข้อมูลวันออกบัตรและวันหมดอายุบัตรประชาชน 📕
.
3. ดำเนินการให้เสร็จสิ้น ภายในวันศุกร์ที่ 24 กรกฎาคม 2563
.
ขั้นตอนการกรอกข้อมูลบนระบบรับเอกสารสำคัญสำหรับนักศึกษา​ใหม่
step 1: เข้าสู่ระบบ
step 2: อ่านคู่มือ และกดปุ่ม start
step 3: กรอกข้อมูลวันออกบัตรและวันหมดอายุบัตรประชาชน
step 4: อัปโหลดรูปภาพ / ยืนยันภาพถ่าย
step 5: อัปโหลดเอกสารการรายงานตัว (กรณีที่้เอกสารมีไม่ครบตามที่ระบุ ให้นำส่งที่มหาวิทยาลัยด้วยตนเอง)
step 6: ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจ
—- เสร็จสิ้นกระบวนการ —-
.
รูปถ่ายจะนำไปจัดทำบัตรนักศึกษาร่วมกับธนาคารกรุงไทย โดยมหาวิทยาลัยจะเป็นผู้ดำเนินการให้เฉพาะนักศึกษาที่ส่งข้อมูลภายในระยะเวลาที่กำหนดเท่านั้น
.
ย้ำอีกครั้ง ให้ดำเนินการภายในระยะเวลาที่กำหนดเท่านั้น