ประชุมคณะกรรมการประจำสำนัก ปี 2563

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จัดประชุมคณะกรรมการประจำสำนักฯ เพื่อรายงานผลการดำเนินงานของสำนัก โดยนางสาวอรุณี คู่วิมล ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เป็นประธานที่ประชุม ในวันอังคารที่ 18 สิงหาคม 2563 ณ ห้องประชุมสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน อาคาร 5 ชั้น 2

PDF Embedder requires a url attribute