มอบหน้ากากอนามัยโครงการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มอบหน้ากากอนามัยจำนวน 2,450 ชิ้น ให้แก่สำนักกิจการนักศึกษา เพื่อนำไปแจกให้แก่นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563 ในโครงการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19 วันพุธที่ 19 สิงหาคม 2563