มอบหน้ากากอนามัยโครงการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19 ภาคพิเศษ

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มอบหน้ากากอนามัยให้แก่นักศึกษาใหม่ ภาคพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2563 ในโครงการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19 วันพฤหัสบดีที่ 27 สิงหาคม 2563