ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2562

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสำนัก ประจำปีการศึกษา 2562 โดย คณะกรรมการ รศ.ดร สุวิมล นวลพระลักษณ์ ประธานกรรมการ (ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก) ผศ.ดร รสริน ดิษฐบรรจง กรรมการ (ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก) และ อ.ดร.ธีราพร ปฏิเวธวิฑูร กรรมการและเลขานุการ ได้ผลคะแนนการประเมิน 4.42 อยู่ในระดับดีมาก พร้อมคำแนะนำที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของสำนักอีกมากมายที่จะได้นำไปใช้ในการพัฒนาการทำงานให้ดียิ่งขึ้นต่อไป วันพฤหัสบดีที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2563 ณ ห้องประชุม อาคาร 5 ชั้น 2 สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน