การประชุมเตรียมความพร้อมการรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปี 2564

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จัดการประชุมคณะกรรมการวิชาการระดับมหาวิทยาลัย เพื่อเตรียมความพร้อมการรับสมัครนักศึกษาใหม่ ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564 (TCAS 64) โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา เกณฑ์มา อธิการบดี เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประชุมชั้น 14 อาคาร 100 ปี ศรีสุริยวงศ์ (อาคาร 6) เมื่อวันอังคารที่ 1 กันยาย 2563