อบรมการใช้งานระบบรับเอกสารสำคัญสำหรับนักศึกษา​ใหม่

นายปรัชญา จิตตรีสินธุ์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ กลุ่มงานระบบคอมพิวเตอร์และพัฒนาสารสนเทศทางทะเบียน อบรมการใช้งานระบบรับเอกสารสำคัญสำหรับนักศึกษา​ใหม่ ให้แก่บุคลากรกลุ่มงานทะเบียนนักศึกษาและเอกสารทางการศึกษา เพื่อตรวจสอบข้อมูลการจัดส่งเอกสารของนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563 วันที่ 27 สิงหาคม 2563 ณ อาคาร 5 ชั้น 2