การประชุมผู้บริหารสำนัก ครั้งที่ 23/2563

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จัดประชุมผู้บริหารสำนักฯ ครั้งที่ 23/2563 วันอังคารที่ 15 กันยายน 2563

โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม ดังนี้

1 นางสาวอรุณี คู่วิมล ผู้อำนวยการ
2 ผศ.ดร.สุเนตร ทวีถาวรสวัสดิ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารและวิชาการ
3 อาจารย์จันทรัศมิ์ สิริวุฒินันท์ รองผู้อำนวยการฝ่ายประกันคุณภาพ
4 ผศ.ณัฏฐ์มน หีบจันทร์กรี รองผู้อำนวยการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
5 นางรุ่งรัตน์ แพทย์วิชาธร รักษาการหัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการ
6 นางภัคสุภาส์ จิตโกศลวณิชย์ ตัวแทนกลุ่มงานทะเบียนนักศึกษาและเอกสารทางการศึกษา
7 นายอกนิษฐ์ เจียรอนุกูล ตัวแทนกลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
8 ว่าที่ร้อยตรีอรวรรณ หงษ์ประชา ตัวแทนกลุ่มงานหลักสูตรและประมวลผลการศึกษา
9 นายสมควร อยู่ปากพลี ตัวแทนกลุ่มงานระบบคอมพิวเตอร์และพัฒนาสารสนเทศทางทะเบียน
10 นางมรกต นรพัลลภ เจ้าหน้าที่กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
11 นางสาวอภิวรรณ โชติวินิจฉัย เจ้าหน้าที่กลุ่มงานระบบคอมพิวเตอร์และพัฒนาสารสนเทศทางทะเบียน
12 นางสาวศิริพัชรา นารี เจ้าหน้าที่กลุ่มงานระบบคอมพิวเตอร์และพัฒนาสารสนเทศทางทะเบียน

วาระในการประชุม ได้แก่

  1. งานเกษียณ ประจำปี 2563 ที่จะจัดขึ้นในวันพุธที่ 23 กันยายน 2563
  2. การสรรหารองผู้อำนวยการฝ่ายนโยบายและแผน
  3. การเตรียมความพร้อมการรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564
  4. โครงการ Tea Break ประจำปีงบประมาณ 2564
  5. แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการ ดังนี้
คณะกรรมการจัดทำแผน (Plan)
1 นางสาวอรุณี คู่วิมล ผู้อำนวยการ
2 ผศ.ดร.สุเนตร ทวีถาวรสวัสดิ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารและวิชาการ
3 อาจารย์จันทรัศมิ์ สิริวุฒินันท์ รองผู้อำนวยการฝ่ายประกันคุณภาพ
4 นางภัคสุภาส์ จิตโกศลวณิชย์ ตัวแทนกลุ่มงานทะเบียนนักศึกษาและเอกสารทางการศึกษา
5 นายอกนิษฐ์ เจียรอนุกูล ตัวแทนกลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
6 ว่าที่ร.ต.หญิงอรวรรณ หงษ์ประชา ตัวแทนกลุ่มงานหลักสูตรและประมวลผลการศึกษา
7 นายสมควร อยู่ปากพลี ตัวแทนกลุ่มงานระบบคอมพิวเตอร์และพัฒนาสารสนเทศทางทะเบียน
8 นางรุ่งรัตน์ แพทย์วิชาธร รักษาการหัวหน้าสำนักฯและเลขานุการ
9 นางมรกต นรพัลลภ ผู้ช่วยเลขานุการ
คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา (QA)
1 อาจารย์จันทรัศมิ์ สิริวุฒินันท์ รองผู้อำนวยการฝ่ายประกันคุณภาพ
2 ว่าที่ร.ต.หญิงอรวรรณ หงษ์ประชา กรรมการและเลขานุการ
3 นายอกนิษฐ์ เจียรอนุกูล -ทีมงาน QA ประจำสำนัก-
4 นางสาวศิริพัชรา นารี -ทีมงาน QA ประจำสำนัก-
5 นางสาวพึ่งพิศ ศรีนา -ทีมงาน QA ประจำสำนัก-
6 นางสาวกรรณิการ์ กรงทอง -ทีมงาน QA ประจำสำนัก-
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (RISK)
1 (รอ) รองผู้อำนวยการฝ่ายนโยบายและแผน
2 นางสาวภัทราภรณ์ พูลจินดาวงศ์ กรรมการ
3 นางสาวกาญจน์หทัย วันใส กรรมการ
4 นางสาวอภิวรรณ โชติวินิจฉัย กรรมการและเลขานุการ
คณะกรรมการจัดการองค์ความรู้ (KM)
1 อาจารย์จันทรัศมิ์ สิริวุฒินันท์ รองผู้อำนวยการฝ่ายประกันคุณภาพ
2 นางสาวอารีวรรณ รวยดี กรรมการ
3 นางสาววรรณภา ศิริภากรชัย กรรมการ
4 นางสาวจานุการ เสนีย์วงศ์ ณ อยุธยา กรรมการและเลขานุการ
5 นางมรกต นรพัลลภ -ทีมงาน KM ประจำสำนัก-
คณะกรรมการจัดทำการวิเคราะห์โครงร่าง (Organizational Profile)
1 อาจารย์จันทรัศมิ์ สิริวุฒินันท์ รองผู้อำนวยการฝ่ายประกันคุณภาพ
2 นางสาวอารีวรรณ รวยดี กรรมการ
3 นางสาวอรุณวดี ดอกคำ กรรมการ
4 นายนิพัฒน์ นรพัลลภ กรรมการ
5 นางภัคสุภาส์ จิตโกศลวณิชย์ กรรมการ
6 นางรุ่งรัตน์ แพทย์วิชาธร กรรมการ
7 นางสาวอภิวรรณ โชติวินิจฉัย กรรมการและเลขานุการ