การประชุมผู้บริหารสำนัก ครั้งที่ 25/2563

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จัดประชุมผู้บริหารประจำสำนัก วันพฤหัสบดีที่ 1 ตุลาคม 2563 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุม อาคาร 5 ชั้น 2

หัวข้อการประชุม

  1. ทุนการศึกษา
  2. โครงการพี่ชวนน้อง
  3. รายละเอียดการประชุมการจัดทำแผนประจำสำนัก ในวันที่ 6 – 9 ตุลาคม 2563 เวลา 16.40 – 20.30 น.
  4. การจัดทำโครงร่างองค์กร Organizational Profile
  5. การจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพ (Improvement Plan)
  6. โครงการสำนักงานสีเขียว (KM for Green Office)

ผู้เข้าร่วมประชุม

1 นางสาวอรุณี  คู่วิมล ประธาน
2 ผศ. ดร.สุเนตร  ทวีถาวรสวัสดิ์  
3 อาจารย์จันทรัศมิ์  สิริวุฒินันท์  
4 ผศ.ณัฏฐ์ธมน  หีบจันทร์กรี  
5 นายวีระยุทธ  กุลศักดิ์  
6 นายสมควร  อยู่ปากพลี  
7 ว่าที่ร้อยตรีหญิงอรวรรณ  หงษ์ประชา  
8 นางภัคสุภาส์  จิตโกศลวณิชย์  
9 นางสาวจานุการ  เสนีย์วงศ์ ณ อยุธยา  
10 นางสาวอรุณวดี  ดอกคำ  
11 นางสาวอภิวรรณ  โชติวินิจฉัย  
12 นางสาวรุ่งรัตน์  แพทย์วิชาธร เลขานุการ
13 นางสาวมรกต  นรพัลลภ ผู้ช่วยเลขานุการ