การประชุมเตรียมความพร้อมการดำเนินงานรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปี 2564

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จัดการประชุมเตรียมความพร้อมการดำเนินงานรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564 (TCAS 64) โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา เกณฑ์มา อธิการบดี เป็นประธานในการประชุม โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยคณบดีและรองคณะบดีฝ่ายวิชา หัวหน้าหรือตัวแทนสาขา เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง และคณะกรรมการระดับมหาวิทยาลัย ณ ห้องประชุมชั้น 15 อาคาร 100 ปี ศรีสุริยวงศ์ (อาคาร 6) เมื่อวันอังคารที่ 6 ตุลาคม 2563 เวลา 13.30 น.