การประชุมทบทวนแผนยุทธศาสตร์ของสำนัก

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จัดการประชุมทบทวนแผนยุทธศาสตร์และแผนกลยุทธ์ของสำนัก เพื่อให้แผนยุทธศาสตร์และพันธกิจ สอดคล้องกับภารกิจของสำนัก โดยมีนางสาวอรุณี คู่วิมล เป็นประธาน ในวันที่ 6 – 9 ตุลาคม 2563 เวลา 16.30 – 19.00 น.