การประชุมจัดทำข้อมูลสำหรับคู่มือการรับสมัคร

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จัดประชุมเพื่อจัดทำกราฟฟิกดีไซน์คู่มือการรับสมัคร และ Q&A โดยมีอาจารย์จันทรัศมิ์ สิริวุฒินันท์ เป็นประธาน ในวันที่ 7 ตุลาคม 2563 เวลา 09.30 น.