จัดทำซองจดหมายประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาใหม่ 2564

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ทำงานระดมจัดทำซองจดหมายประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564 ในวันที่ 14 – 15 ตุลาคม 2563