แจ้งวันงดให้บริการ ประจำเดือนพฤศจิกายน

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

แจ้งวันงดให้บริการ ประจำเดือนพฤศจิกายน ปี พ.ศ. 2563 ดังนี้

1. วันศุกร์ที่ 6 พฤศจิกายน 2563

2. วันอาทิตย์ที่ 8 พฤศจิกายน 2563

เนื่องจากบุคลากรไปราชการ ทั้งนี้สามารถติดต่อผ่านช่องทาง Facebook และ Line สำนักฯ ได้ตามปกติ

3. วันพฤหัสบดีที่ 19 พฤศจิกายน 2563

4. วันศุกร์ที่ 20 พฤศจิกายน 2563

เนื่องจากเป็นวันหยุดพิเศษตามมติ ครม. โดยจะมีการเรียนการสอนชดเชยในวันที่ 16 และ 17 พฤศจิกายน 2563