การให้ทุนนักศึกษาผู้บำเพ็ญประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัย ได้จัดโครงการนักศึกษาผู้บำเพ็ญประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัย (พี่ชวนน้อง) ขึ้น เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาเชิงรุกให้แก่นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ เทียบเท่า รวมทั้งให้นักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาได้มีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัย รวมทั้งเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจแก่รุ่นพี่ของมหาวิทยาลัย โดยมีคุณสมบัติและเงื่อนไขตามประกาศนี้

2564-invite