รายชื่อนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษา รหัสนักศึกษา 60 – 62

นักศึกษาที่มีรายชื่อ โปรดรอประกาศการรับเงินจากกองคลัง สามารถติดตามได้ที่ เฟซบุ๊กกองคลัง(คลิก)