การประชุมผู้บริหารสำนัก ครั้งที่ 28/2563

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จัดประชุมผู้บริหารสำนัก ครั้งที่ 28/2563 เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2563 โดยมีตัวแทนกลุ่มงานเข้าร่วม