แจ้งวันงดให้บริการ ประจำเดือนธันวาคม 2563

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน แจ้งงดให้บริการในวันดังต่อไปนี้

  1. วันจันทร์ที่ 7 ธันวาคม 2563  เปิดให้บริการตามปกติ
  2. วันพฤหัสบดีที่ 10 ธันวาคม 2563  งดให้บริการ
  3. วันศุกร์ที่ 11 ธันวาคม 2563  งดให้บริการ
  4. วันศุกร์ที่ 25 ธันวาคม 2563  งดให้บริการ
  5. วันพฤหัสบดีที่ 31 ธันวาคม 2563  งดให้บริการ