การประชุมบุคลากรประจำสำนักและผู้ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการสอบสัมภาษณ์

วันพุธที่ 25 พฤศจิกายน 2563 ณ ห้องประชุมอาคาร 5 ชั้น 2