การประชุมบุคลากรเพื่อหารือในการปรับแนวทางการให้บริการในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดไวรัสโคโรนา 2019

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จัดประชุมบุคลากรเพื่อหารือในการปรับแนวทางการให้บริการในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดไวรัสโควิด-19 โดยอาจปรับการให้บริการเป็นผ่านระบบออนไลน์แทนเพื่อลดการเดินทางมาติดต่อที่มหาวิทยาลัย และแนวทางการปฏิบัติงานของบุคลากร โดยนางสาวอรุณี คู่วิมล ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เป็นประธานในการประชุม วันจันทร์ที่ 21 ธันวาคม 2563 ณ ห้องประชุมสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน อาคาร 5 ชั้น 2