รับรายงานตัวนักศึกษาใหม่ รอบ 1 Portfolio

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ร่วมกับกองคลัง จัดกิจกรรมการรายงานนักศึกษาใหม่ที่ผ่านการคัดเลือก รอบ 1 Portfolio ครั้งที่ 1 ในวันที่ 14 – 15 ธันวาคม 2563 ณ อาคาร 1 ชั้น 4