การประชุมเตรียมความพร้อมการรับสมัครนักศึกษาใหม่ รอบที่ 2 Quota ประจำปีการศึกษา 2564

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จัดประชุมคณะกรรมการวิชาการระดับมหาวิทยาลัย เพื่อเตรียมความพร้อมการรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564 (TCAS64) ครั้งที่ 3/2564
—-
วันอังคารที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564 สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จัดประชุมคณะกรรมการวิชาการระดับมหาวิทยาลัย เพื่อเตรียมความพร้อมการรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564 (TCAS64) ครั้งที่ 3/2564 โดยมี ผศ.ดร.ลินดา เกณฑ์มา อธิการบดี เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม อาคาร 6 ชั้น 13