คณะผู้บริหารสำนักมอบกระเช้าเนื่องในวันขึ้นปีใหม่

วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2564 คณะผู้บริหารสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ได้มอบกระเช้าเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ แก่ ผศ.ดร.ลินดา เกณฑ์มา อธิการบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เผด็จ ก๋าคำ รองอธิการบดี และ รองศาสตราจารย์ ดร.สุปราณี ศิริสวัสดิ์ชัย ผู้ช่วยอธิการบดี