การประชุมเตรียมความพร้อมโครงการ CHECO

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จัดประชุมการเตรียมความพร้อมก่อนการจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง แนวทางการกรอกข้อมูลหลักสูตรในระบบ CHECO ในวันอาทิตย์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ ห้องประชุมศรีสุริยวงศ์ ชั้น 15 อาคาร 100 ปีศรีสุริยวงศ์