การเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินงานรับสมัครนักศึกษาใหม่ 2/2564

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จัดการประชุมการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินงานรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564 ระดับสาขาวิชา ครั้งที่ 2/2564 ในวันจันทร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 10.00 น. ณ อาคาร 100 ปีศรีสุริยวงศ์ ชั้น 13 และผ่านโปรแกรม Zoom Meeting โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์เผด็จ ก๋าคำ รองอธิการบดี ฝ่ายวิชาการ เป็นประธาน