แนวทางการกรอกข้อมูลหลักสูตรในระบบ CHECO

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จัดโครงการการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง แนวทางการกรอกข้อมูลหลักสูตรในระบบ CHECO ในวันอาทิตย์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ ห้องประชุมศรีสุริยวงศ์ ชั้น 15 อาคาร 100 ปีศรีสุริยวงศ์ โดยจัดการประชุมเป็น 2 รอบ คือรอบเช้า และ รอบบ่าย

การประชุมช่วงบ่าย