ขยายระยะเวลาการรายงานตัว (กรณีพิเศษ) สำหรับภาคพิเศษ

ขยายระยะเวลาการรายงานตัว (กรณีพิเศษ)

สำหรับผู้สมัครที่ผ่านการคัดเลือกระดับปริญญาตรี ภาคพิเศษ

ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 6 พฤษภาคม 2564

โดยรายงานตัวออนไลน์ และพิมพ์ใบชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาแรกเข้าได้ที่ http://admission.bsru.ac.th