แนวทางดำเนินการด้านทะเบียนประวัติและข้อมูลการศึกษาตามกรอบ พรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จัดโครงการอบรม เรื่อง “แนวทางดำเนินการด้านทะเบียนประวัติ และข้อมูลการศึกษาตามกรอบ พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562” วันอาทิตย์ที่ 9 พฤษภาคม 2564 สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จัดโครงการอบรม เรื่อง “แนวทางดำเนินการด้านทะเบียนประวัติ และข้อมูลการศึกษาตามกรอบ พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562” ให้กับบุคลากรของสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน และผู้ที่สนใจ เพื่อให้เข้าใจและตระหนักถึงความสำคัญของพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 พร้อมทั้งให้แต่ละกลุ่มงาน จัดทำร่างการเก็บบันทึกกิจกรมการประมวลผล (Record of Processing Activity : ROPA) โดยได้รับเกียรติจาก ผศ. ดร.โษฑศ์รัตต ธรรมบุษดี อาจารย์ประจำหลักสูตร IT Management คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นวิทยากร ซึ่งได้ให้คำแนะนำในการจัดทำร่าง ROPA เพื่อให้ครอบคลุมและชัดเจนยิ่งขึ้น ในรูปแบบออนไลน์ ผ่านโปรแกรม zoom

ภาพ/ข่าวโดย : งานไอที / คุณวรรณภา ศิริภากรชัย