การประชุมเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับงานรับสมัครนักศึกษาใหม่ รอบที่ 3 Admission 1 ปีการศึกษา 2564

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จัดประชุมการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินงานรับสมัครนักศึกษาใหม่ รอบที่ 3 Admission 1 ประจำปีการศึกษา 2564 ระดับสาขาวิชา ในวันจันทร์ที่ 17 พฤษภาคม 2564 เวลา 15.00 น. ผ่านโปรแกรม Zoom โดยมีเนื้อหาเกี่ยวกับรูปแบบการพิจารณาการคัดเลือกรอบที่ 3 ซึ่งเป็นการรับสมัครผ่านระบบกลางโดยแบ่งเป็น Admission 1 และ Admission 2 โดยมีท่านอธิการบดีเป็นผู้เปิดงาน